Sample name: Navigate to url, inner embed of picture, loading external picture . Author: Eriks Kruze. Developed with: FleshDevelop v3, Flex SDK 3.
Nosaukums: Atvērt citu lapu, ielādēt iekšēji bildi, ielādēt bildi no kāda cita resursa
Download source: navigate_to_url.rar
-- navigate_to_url.swf --
      package
      {
        // importējam visas klases kuras vēlāk izmantosim
        import flash.display.Loader;
        import flash.display.Sprite;
          import flash.display.Bitmap;
          import flash.events.Event;
        import flash.events.ProgressEvent;
          import flash.events.MouseEvent;
        import flash.events.TextEvent;
        import flash.text.TextField;
        import flash.text.TextFieldAutoSize;
          import flash.text.TextFormat;
        import flash.geom.Point;
        import flash.net.navigateToURL;
          import flash.net.URLRequest;
        
        // padodam muusu izvedotā swf faila izmērus
          // ja caurspīdīgs nepieciešams tad nepadodam backgroundColor
        [SWF(width="280", height="280", frameRate="31", backgroundColor="#FFFFFF")]
        
        public class navigate_to_url extends Sprite
        {
          // nodefinējam mainīgo tipus
          public var rectangle9225 : Sprite;
          public var rectangle9394 : Sprite;
          public var ellipse3167 : Sprite;
          public var text1 : TextField;
          public var format1 : TextFormat;
          
          public function navigate_to_url()
          {
            InitializeComponents();
          }

          private function InitializeComponents():void
          {
            // inicializējam klases
            rectangle9225 = new Sprite();
            rectangle9394 = new Sprite();
            ellipse3167 = new Sprite();
            text1 = new TextField();
            format1 = new TextFormat();
            
            // četrstūris 
            rectangle9225.graphics.lineStyle(1,0x000000, 1);
            rectangle9225.graphics.beginFill(0x000000, 1);
            rectangle9225.graphics.drawRect(0, 0, 100, 50);
            rectangle9225.graphics.endFill();

            rectangle9225.x = 90;
            rectangle9225.y = 90;
            rectangle9225.addEventListener(MouseEvent.CLICK, openRectangle9225);
            
            // lai rāda kursoru kā roku
            rectangle9225.buttonMode = true;
            rectangle9225.useHandCursor = true;

            // četrstūris otrais
            rectangle9394.graphics.lineStyle(1,0xff0000, 1);
            rectangle9394.graphics.beginFill(0xff0000, 1);
            rectangle9394.graphics.drawRect(0, 0, 100, 50);
            rectangle9394.graphics.endFill();

            rectangle9394.x = 90;
            rectangle9394.y = 140;
            rectangle9394.addEventListener(MouseEvent.CLICK, rotateRectangle9394);

            // ēlipse
            ellipse3167.graphics.lineStyle(0,0x008000, 1);
            ellipse3167.graphics.beginFill(0x008000, 1);
            ellipse3167.graphics.drawEllipse(0, 0, 50, 50);
            ellipse3167.graphics.endFill();

            ellipse3167.x = 25;
            ellipse3167.y = 25;
            ellipse3167.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, pullEllipse);
            ellipse3167.addEventListener(MouseEvent.CLICK, resizeEllipse);

                  ellipse3167.alpha = .5; // 50% caurspīdība
            
            // teksts
            //text1.htmlText = "x = 1; y = 1;";
            text1.text = "x_elem = 0 x_curs = 0";
            text1.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;
            text1.multiline = true;
            text1.textColor = 0xFF0000;
            
                  /* var ar šitā noformatēt tekstu
            format1.font = "Verdana";
            format1.color = 0xFF0000;
            format1.size = 20;
            text1.defaultTextFormat = format1;
            */
            
            text1.x = 150;
            text1.y = 10;
            
            addChild(rectangle9225);
            addChild(rectangle9394);
            addChild(ellipse3167);
            addChild(text1); 
            

                  // ielaadeejam bildi kura atrodas tur pat kur pats swf
            var loader:Loader = new Loader(); 
            loader.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, loadProgress); 
            loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, loadComplete); 
            loader.load(new URLRequest('a.gif'));
            addChild(loader);
            loader.x = 20;

                  // ielādējam bildi ar embed
            [Embed(source='b.gif')]
            var image8437Class : Class;
            var image8437 : Bitmap;
            image8437 = new image8437Class();
            image8437.width = 30;
            image8437.height = 30;
            image8437.x = 15;
            image8437.y = 13;
            addChild(image8437);
            
          }
          
              // funkcija kura uzrāda bildes ielādes procentus
              public function loadProgress(event:ProgressEvent):void 
          { 
            var percentLoaded:Number = event.bytesLoaded/event.bytesTotal; 
            percentLoaded = Math.round(percentLoaded * 100); 
            text1.text = "Loading: "+percentLoaded+"%"; 
          } 

              // funkcija kura izvada 'complete', kad bildes ielāde pabeigta 
          public function loadComplete(event:Event):void { 
            text1.text = "Complete"; 
          }     

              // funkcija elīpses stumšanai
          public function pullEllipse(myEvent:MouseEvent):void 
          {
            var x_elem : int;
            var x_curs : int;
            var y_elem : int;
            var y_curs : int;
                  
            x_elem = ellipse3167.x;
            y_elem = ellipse3167.y;
            x_curs = mouseX;
            y_curs = mouseY;
            
            // testa izvads
            text1.text = "y_elem = " + y_elem + " y_curs = " + y_curs + " ";
            
            if (x_curs < x_elem + 25)
            { ellipse3167.x = x_elem + 5; }
            else
            { ellipse3167.x = x_elem - 5; }
            
            if (y_curs < y_elem + 25)
            { ellipse3167.y = y_elem + 5; }
            else
            { ellipse3167.y = y_elem - 5; }
          }
          
          // funkcija lai atvērtu web lapu un palielinātu apli
          public function resizeEllipse(myEvent:MouseEvent):void
          {
            ellipse3167.width = ellipse3167.width + 10;
            ellipse3167.height = ellipse3167.height + 10;
            // atveram pieprasīto lapu
            var req:URLRequest = new URLRequest("http://www.stopo.lv/eriks/");
            try
            {
              navigateToURL(req, '_blank'); /* _blank vietā var būt _self, _parent, _top atkarībā no vajadzības.
            }
            catch (e:Error)
            {
              // ir notikusi kļūda - šeit varam viskaut ko darīt 
            }
          }
          
          // funkicja četrstūra rotēšanai
          public function rotateRectangle9394(myEvent:MouseEvent):void
          {
            rectangle9394.rotation = rectangle9394.rotation + 15;
          }
          
          // funkcija četrstūra izplešanai 
          public function openRectangle9225(myEvent:MouseEvent):void
          {
            // ja četrstūris nav izplests tad izplešam
            if (rectangle9225.x != 0)
            {
              rectangle9225.height = 280;
              rectangle9225.width = 280;
              rectangle9225.x = 0;
              rectangle9225.y = 0;
            }
            else
            {
              // ja ir jau bijis izplests tad šašaurinam
              rectangle9225.height = 50;
              rectangle9225.width = 100;
              rectangle9225.x = 90;
              rectangle9225.y = 90;
            }
          }
        }
      }